برچسب گذاری جملات نفرت آمیز

جملات نفرت آمیز را مشخص کنید

🔰 درپایان هر 10 سوال می توانید فرآیند برچسب گذاری را ذخیره و در زمان دیگری ادامه دهید.

⚠️ refresh کردن یا  استفاده از کلیدهای Go back / Go forward موجب از سرگیری فرآیند می شوند.

راهنما : عبارت “سخن نفرت‌ آمیز” به معنای هر جمله‌ای است که برای تحقیر کردن و پست شمردن فرد و یا گروه خاصی از افراد به کار برده می شود. در تشخیص جملات نفرت آمیز باید توجه داشت که الزاما وجود کلمات توهین آمیز در متن به معنای نفرت آمیز بودن آنها نیست چرا که ممکن است مخاطب پیام، خود فرد نویسنده باشد. از سویی دیگر جملات نفرت آمیزی وجود دارند که در متن آنها هیچگونه کلمات توهین آمیزی استفاده نشده است.

نکته مهم : برای بر چسب گذاری صحیح تر ، مخاطب پیام در جملات را شناسایی کنید.