عضویت

🔑 برای ثبت نام کاربری، دانشجویان دانشگاه زنجان از شماره دانشجویی خود استفاده کنند و سایرین می توانند نام کاربری دلخواه ( به زبان انگلیسی ) انتخاب کنند.

🔒 در هنگام تعیین رمز ورود به انگلیسی / فارسی بدون صفحه کلید دقت کنید.

📧 در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت کنید. این آدرس برای بازیابی رمز عبور استفاده می شود.شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.