تشخیص جملات نفرت‌ آمیز

فرآیند برچسب گذاری جملات به دو مرحله اصلی به شرح زیر تقسیم می شود

☰ مرحله اول مربوط به اعتبارسنجی برچسب گذار است. در این قسمت باید به 10 سوال نمونه پاسخ داده شود. پس از پایان این مرحله امتیازی مبنی بر توانایی برچسب گذار در تشخیص جملات ثبت می شود.

☰ مرحله دوم مربوط به فرآیند اصلی برچسب گذاری است. در این قسمت 100 جمله در اختیار برچسب گذار قرار داده می شود. در هر صفحه 10 سوال موجود است و همچنین حداقل زمانی برای برچسب گذاری در نظر گرفته می شود. پس از پایان هر مرحله امکان ادامه و یا ذخیره سازی کار فعلی و خروج وجود دارد.

 

1 اعتبار سنجی برچسب گذار

2 فرآیند اصلی برچسب گذاری