برچسب گذاری پیشنهادات

جملات شامل پیشنهاد را مشخص کنید

🔰 درپایان هر 10 سوال می توانید فرآیند برچسب گذاری را ذخیره و در زمان دیگری ادامه دهید.

⚠️ refresh کردن یا استفاده از کلیدهای Go back / Go forward موجب از سرگیری فرآیند می شوند.

راهنما : جملات زیر از سایت snapptrip که یک سایت رزرو هتل می­ باشد استخراج شده ­اند. هر جمله را بخوانید و با توجه به آن یکی از گزینه ­های زیر را انتخاب کنید.

” پیشنهاد: جمله مورد نظر شامل پیشنهاد، توصیه، نکته یا هشدار برای خواننده جمله است. پیشنهاد می ­تواند در مورد محصول یا سرویس مطرح شود یا مخاطب پیشنهاد سایر مشتریان یا کسانی باشند که می­خواهند از سرویس یا محصول مورد نظر استفاده کنند. “

” غیرپیشنهاد: هر جمله ­ای که در دسته بندی بالا قرار نداشته باشد. “

نکته مهم: ممکن است شما نظری را که جمله مورد نظر از آن استخراج شده است مطالعه کنید، لطفاً گزینه انتخابی خود را با توجه به جمله مورد نظر انتخاب کنید نه نظری که جمله از آن استخراج شده است.